Трудово право

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ предоставя консултации и правно обслужване относно спазване изискванията на закона в областта на трудовото право относно сключването на трудови договори и тяхното съдържание, работното време, почивките и отпуските, извънреден труд, изменение и прекратяване на трудово правоотношение, дисциплинарна отговорност, наказания и ред за прилагането им.

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ осъществява процесуално представителство при възникнали спорове, свързани с трудови злополуки, дисциплинарна отговорност и дисциплинарно уволнение, незаконно уволнение, възстановяване на работа, обезщетение при незаконно уволнение.