Оспорване на административни актове

Оспорване на административни актове
Юли 25, 2022
В правната теория оспорването на индивидуални и общи административни актове по административен ред се разглежда като съвкупност от последователно развиващи се правни действия, регулирани нормативно и насочени към обезпечаване на законосъобразно и правилно действаща администрация в сферата на управленческата дейност на държавата. То се явява част от т. нар. контролна фаза на процеса, като поначало същата не се определя като задължителна.
Целта на контролната фаза е да бъде осъществена проверка на законосъобразността и правилността на административния акт по административен ред, когато той е издаден при условията на оперативна самостоятелност и на неговата законосъобразност, в случай, че административният акт е издаден в условията на обвързана компетентност.
Производството по административно обжалване е едноинстанционно и се осъществява пред непосредствено по-горестоящия административен орган, като неговото решение подлежи на обжалване пред съда.
Чл. 146 от АПК определя основанията за оспорване на административните актове, а именно:
  • липса на компетентност;
  • неспазване на установената форма;
  • съществено нарушение  на административно-производствените правила;
  • противоречие с материално-правните разпоредби;
  • несъответствие с целта на закона.
В случай, че даден акт не отговаря на посочените условия, то в правния мир той следва да се третира като незаконосъобразен.
Правни субекти, легитимирани да подават жалби и протести, са заинтересованите лица и прокурорът. Предвид предоставената възможност за подаването на жалби и протести се налага извод за установено диспозитивно начало при образуване на производството за оспорване по административен ред.
За да произведат действието си като процесуални средства за оспорване на административен акт, жалбата или протестът следва да бъдат подадени в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации и да съдържат предвидените в закона реквизити.
След запознаване със събраните доказателства непосредствено по-горестоящият орган се произнася с мотивирано решение, с което обявява акта за нищожен или го отменя изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен или отхвърля жалбата или протеста.
В АПК е нормативно уредена възможност за оспорване на административни актове и по съдебен ред. По съществото си производството по осъществяване на съдебен контрол представлява вторият елемент от контролната фаза на процеса. Особеност в случая е, че съдът се произнася единствено по отношение на законосъобразността на акта.
Обжалването на административни актове се осъществява пред компетентните административни съдилища, на които съгласно чл. 89, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като първа инстанция, са подсъдни всички административни дела, освен тези, които със закон за определени като подсъдни на Върховния административен съд.
Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт, в писмена форма. Право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Прокурорът, от своя страна, също разполага с възможност да подаде протест срещу акта.
АПК урежда в 14-дневен срок за обжалването. При мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие предвиденият срок е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато актът, мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие са били оспорени по административен ред, срокът започва да тече от съобщението, че по-горестоящият административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата, на която е следвало да се произнесе.
Решението по делото следва да бъде постановено в едномесечен срок от приключване на устните състезания по делото. Правомощията на съда са изчерпателно изброени в закона - съдът може да обяви нищожността на оспорения административен акт, да го отмени изцяло или отчасти, да го измени или да отхвърли оспорването.
Последно постановеното решение на КС за обявяване на противоконституционност на  решението на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избора на председател на КЕВР „отваря вратата“ и за оспорване на решения на КЕВР, приети след встъпването в длъжност на отстранения й вече председател.
Оспорвани могат да бъдат и издаваните от Комисията за енергийно и водно регулиране разрешения и лицензии, които по своята правна също представляват административни актове и доколкото специален закон не предвижда други правила, за оспорването им се прилагат общите правила на Административнопроцесуалния кодекс.