Инвестиции и строителство

През годините дружеството е участвало в едни от най-големите инвестиционни проекти, реализирани в България. Дружество е представлявало интересите на големи български и чуждестранни компании при реализацията на техни проекти, финансирани от банки и фондове на ЕС.

През периода 2013-2015 година, дружеството, като съдружник в адвокатско сдружение „Болкан лекс“, изпълнява спечелена обществена поръчка за правен консултант на Дирекция „Национален Парк Централен Балкан” по проект, финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ е предоставяло правни консултации във връзка с проект за изграждане на отводнителна система в участъка „Чирпан – Стара Загора“ от автомагистрала Тракия, финансиран с европейски средства.
Консултирало е сключването на договори за подизпълнение във връзка със строителството на „Дунав мост 2“ и прилежащата инфраструктура – по първа част на проекта, финансиран със средства от ЕС.

Екипът на дружеството е осъществявал представителство на свои клиенти във връзка с реализацията на проект за изграждане на водноелектрическа централа, както и е консултирал и изготвил договорите и документацията, свързани с провеждането на процедура по проектиране и строителство на вятърна електроцентрала.

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ е консултирало различни строителни проекти, в това число инфраструктурни, жилищни, офисни и промишлени сгради, включително са изготвяни и договори по ФИДИК.

Дружеството дава консултации и подпомага извършването на действия с недвижими имоти за свои клиенти, включително и процедури за инвестиции в компании и недвижими имоти, целящи уседналост в Република България или придобиване на статут на постоянно пребиваващ или на българско гражданство чрез инвестиции.