Изменения в трудовото и осигурителното законодателство, касаещи работодатели и осигурители, въведени чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Изменения в трудовото и осигурителното законодателство, касаещи работодатели и осигурители, въведени чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Март 24, 2020

Изменения в Кодекса на труда

Предоставя се възможност на работодателите при обявено извънредно положение да възлагат на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. Изменя се единствено мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

Това трябва да стане със заповед на работодателя, в която се определят условията по чл. 107в, ал. 2 от КТ, а именно:

 1. местонахождението на работното място;
 2. трудовото възнаграждение;
 3. редът за възлагане и отчитане на работата;
 4. начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция;
 5. консумативните разходи за работното място и заплащането им;
 6. други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на надомната работа

и/или чл. 107и, ал. 2 от КТ, които са: въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, ред за придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя

Друга възможност, която се предоставя на работодателите при обявено извънредно положение, е със заповед да преустановят работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. В тези случаи работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Следва да се съобрази, че когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

Следваща опция за работодателя за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период е в предприятието или в негово звено да установи непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

Работодателят може да се възползва от възможността при извънредно положение и преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Това се отнася и за работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Същевременно работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ.

Времето, през което се ползва този отпуск, се признава за трудов стаж.

 

 

Изменения в Кодекса за социално осигуряване за компаниите

Националният осигурителен институт ще превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за осигурените лица по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители. Това се предвижда за времето на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но за не повече от 3 (три) месеца. Критериите, на които ще трябва да отговарят осигурителите, се очаква да бъдат определени с акт на Министерски съвет.

Отговарящите на условията ще получават средствата до 5 (пет) работни дни от уведомление от Агенцията по заетостта до НОИ при одобрение от Агенцията.

В закона е предвидено при неизплащане на пълното трудово възнаграждение на работниците и служителите осигурителят/работодателят да възстанови на НОИ опуснатите средства.

Очакват се както акт на Министерски съвет за определяне на критериите, така и процедури, в това число заповеди и образци на заявления, утвърдени от Агенцията по заетостта и НОИ за кандидатстване и предоставяне на средствата.
 

автор:

адвокат Ива Николова