Извънредни мерки относно банките и банковите кредити

Извънредни мерки относно банките и банковите кредити
Март 25, 2020

Българската народна банка с оглед запазване стабилността и гъвкавостта на банковата система в контекста на извънредно положение поради COVID-19 прилага нов пакет от мерки.

Пакетът от мерки е за 9.3 млрд. лв.  и цели намаляване на негативните ефекти от ограниченията, произтичащи от пандемията, за гражданите и фирмите.

Основните мерки са насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките. Те включват:

  • Капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1.6 млрд. лв.;
  • Отменяне на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект от 0.7 млрд. лв.;
  • Увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв. чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки.

БНБ посочва, че прилага допълнителни мерки, с които гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, наличното парично обращение, платежните системи и банковия надзор.

Центраната банка призовава за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата.

Европейския банков орган (ЕБО) във връзка с мерките за противодействие на COVID 19 публикува прессъобщение за резултатите от последните проведени консултации. ЕБО очертава рамка за действие на банките в държавите-членки, каквато е България, в следните три основни области:

  • класифицирането на банкови кредити в неизпълнение;
  • преструктурирането на експозиции;
  • прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО9/IFRS9).

Позицията на ЕБО е в подкрепа на инициативите за целенасочени и временни мораториуми (публични или частни), приемани на национално и общоевропейско равнище, които спират или отлагат плащания по банкови кредити.

Процесът на консултации с националните компетентни органи продължава. Очаква се ЕБО да определи скоро критерии за сходно третиране на публични и частни мораториуми за плащанията по банкови кредити.

На основата на тези критерии Българската народна банка ще вземе решение по отношение на тяхното прилагане в България. Решението на БНБ ще бъде в продължение на вече приетия пакет мерки за 9.3 млрд. лв. във връзка с пандемията от COVID 19.

Очаква се това решение да позволи на търговските банки в България да доразвият действията си за ограничаване на неблагоприятните ефекти от пандемията от COVID 19 върху техните клиенти.