Защита на конкуренцията

Адвокатско дружество “Димитров и партньори” разполага с богата експертиза в областта на нелоялната конкуренция, специално при анализиране на заблуждаващи рекламни практики, увреждане на доброто име и репутацията на конкурент, нелоялно привличане на клиенти, имитация, и други нелоялни практики.

Екипът познава в дълбочина и спецификите на процедурата по възлагане на обществени поръчки, като гаранция за свободната конкуренция, в това число производството по обжалване на решения, действия и бездействия на възложителите.

Адвокат Ангелина Милева има над 13 години опит в областта на конкурентното право, и по-конкретно при анализ и оценка на концентрации между предприятия (сливания, придобивания, създаване на съвместно предприятие, продажба на цяло или на част от предприятие, и пр.), на казуси относно злоупотреби с господстващо положение на пазара, картелни споразумения, съгласувани практики между предприятия, вертикални ограничения, придобит в Комисията за защита на конкуренцията.