Защита на личните данни и мерки срещу изпирането на пари

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ изготвя документация и актуализация на процедури и правила за защита на личните данни по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и по Закон за мерките срещу изпирането на пари. Такива документации дружеството е изготвяло за свои клиенти, чийто бизнес е съсредоточен в областите на машиностроенето, енергетиката, хотелиерството и финансите.

Дружеството осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица пред административни органи и съд за защита на нарушени права и обжалване на актове.