Подкрепа от ЕБВР в областта на енергийния сектор и устойчивия енергиен пазар

EBRD energy sector
Авг. 08, 2022
На заседание от 28.07.2022 г. Министерският съвет на Република България взе решение относно подписването на споразумения между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа от страна на банката при изпълнението на два проекта, финансирани в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Касае се за проектите „Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ и „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)“, включени в компонент „Нисковъглеродна икономика“ на плана.
Подписването на двете споразумения с ЕБВР ще осигури възможност Министерството на енергетиката да получи квалифицирана техническа помощ при изпълнението на двете инвестиции:
- за изграждане на 1 425 MW ВЕИ мощности с прилежащата инфраструктура за съхранение на електроенергия с капацитет 350 MW и
- за закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на съоръжения за съхранение на електрическа енергия с общ заряден енергиен капацитет от 6000 MW.
Постигната е договореност споразуменията да бъдат подписани в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021-2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост. Предоставените от ЕБВР технически услуги следва да бъдат финансирани в рамките на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, отпуснати на България.
Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ предоставя правнo съдействие във връзка с всички нормативни въпроси в областта на енергийното право и възобновяемите енергийни източници, издаване на лицензии за търговия с електрическа енергия, изготвяне на договори за изграждане, експлоатация и поддръжка на водноелектрически централи, фотоволтаични централи и пр., процесуално представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране и всички останали компетентни органи.
Бързото развитие на технологиите за производство, пренос и разпределение на енергия на фона на повишаващия се ръст на търсенето на достъпни и сигурни енергийни доставки създава редица нови възможности за инвеститорите в съответната индустрия.
Нашият правен екип може да предостави необходимите приложими и практични съвети за Вашия бизнес, прилагайки знанията си за енергийната индустрия при отчитане на Вашите търговски цели.