Данъчните декларации и кои срокове в Закона за корпоративното подоходно облагане се удължиха със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение?

Данъчните декларации и кои срокове в Закона за корпоративното подоходно облагане се удължиха със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение?
Март 18, 2020

Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в България през 2020 г. сроковете за подаване на годишни данъчни декларации и за внасяне на данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г., както следва:

 1. За подаване на годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
 2. За внасяне на корпоративен данък за 2019г., след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.
 3. За внасяне на данък върху разходите за 2019г.
 4. За подаване на годишна данъчна декларация за деклариране на данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта.
 5. За подаване на годишен отчет за дейността по Глава тридесет и втора Данък върху хазартната дейност.
 6. За внасяне на данък върху приходи от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта от организатора на хазартната игра за 2019 г.
 7. За подаване на годишна данъчна декларация за приходите за 2019 г. от бюджетните предприятия, в случай че имат такова задължение.
 8. За внасяне на данък върху приходите за 2019 г. от бюджетните предприятия.
 9. За подаване на годишна данъчна декларация за деклариране на данък върху дейността от опериране на кораби за 2019 г.
 10. За внасяне на данък за дейността от опериране на кораби за 2019 г.

 

През 2020 г. авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане се правят при условията и по реда за авансовите вноски, при съобразяване със следните особености:

 1. когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
 2. когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
 3. когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

 

През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

 

Автор:

Адвокат Иванка Танкова