Вещно право и недвижими имоти

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ консултира сделки с недвижими имоти за жилищни нужди, за хотели, офис и търговски площи, промишлени терени, земеделска земя и други.

Екипът ни извършва задълбочени проучвания на: правото на собственост и ограничени вещни права върху недвижимите имоти; градоустройствения и кадастрален статут на същите; законността на изградените в имотите сгради и съоръжения; извършва проверки за вписани в имотния регистър тежести, възбрани, ипотеки, искови молби; проверява за права на държавата или общината върху придобивания имот; изследване на възможността за придобиване на имоти по давност.

Екипът ни предоставя консултации по проблеми, свързани с прилагане или изменение на подробни устройствени планове и/или кадастрални карти за недвижими имоти; провеждането на процедури по промяна предназначението на недвижимите имоти; защита срещу административни актове за изменение на действащи градоустройствени планове, кадастрални карти и специализирани карти, както и провежда процедури по ЗУТ.

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ предоставя консултации и изготвя необходимите документи, включително, но не само, във връзка с договори, необходими за осъществяване на покупко-продажба, дарение, проектиране и строителство в недвижими имоти; въвеждане в експлоатация на сгради и съоръжения;

Екипът ни извършват представителство при преговори с банки или други институции, финансиращи сделки с недвижими имоти.
Дружеството извършва процесуално представителство по дела с предмет право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти, делба на недвижими имоти, нарушено владение, спорове за граници и т.н.

Консултации, правно съдействие и решаване на съдебни спорове, свързани с етажна собственост и с финансиране по ЗУЕС.