Поглед върху процедурата по изграждане на ВЕИ обекти в Република България

 RES plants installation
Ноем. 22, 2022
Обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, в т. ч. фотоволтаичните централи (ФЕЦ) несъмнено способстват прехода към енергийноефективна икономика, осигуряват предвидимост на енергопроизводството, както и възможност за оптимизация на производствените процеси. От друга страна, ефективното използване на природните ресурси дава възможност на предприятията да намалят въглеродния отпечатък, залагайки на устойчивото производство. С оглед на нарастващата цена на електроенергията все повече индустриални предприятия изграждат фотоволтаични централи с цел оптимизиране оперативните си разходи.
Следва да бъде отбелязано обаче, че изграждането на фотоволтаична централа в България е свързано с дълъг, скъпо струващ процес, съпътстван от редица административни процедури, в т. ч.: 
 1. Предварително проучване на условията за изграждане на ФЕЦ
 2. Проучване на условията за присъединяване на обект на клиент към електрическата мрежа и подаване на искане за присъединяване
 3. Издаване на Становище за присъединяване на производител към разпределителната мрежа от страна на мрежовия оператор
 4. Подаване на искане за издаване на виза за проектиране на ФЕЦ до главен архитект на съответната Общинска администрация.
 5. Изготвяне на технически проект на ФЕЦ
 6. Съгласуване на проект с ЕРМ
 7. Съгласуване на проект с Общинска администрация
 8. Издаване на разрешение за строеж на ФЕЦ
 9. Сключване на договор за присъединяване на обекта към електрическата мрежа
 10. Сключване на договор за доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ
 11. Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ
 12. Подаване на Заявление за извършен монтаж до ЕРМ
 13. Издаване на протокол за установяване на годността за ползване на централата съгласно чл. 147, ал. 2, т. 14 от ЗУТ и Декларация от страна на ЕРМ
 14. Сключване на договор за изкупуване и договор за балансиране
 15. Подаване на искане за включване.
С наскоро внесените два проекта на Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства бе предложена уредба на планирането, изграждането, експлоатация и премахването в края на полезния им живот на електроенергийни централи в морските пространства на страната.
Промени се предлагат паралелно и в Закона за енергетиката касателно правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране и Фонда "Сигурност на електроенергийната система".
Мерки, насочени към облекчаване на процедурата по изграждане на ВЕИ обекти, видно от последно предложените изменения в нормативната регулация на енергийния сектор, към настоящия момент не са разработени.
Запазването на административната тежест, с която е съпроводена процедурата, както и нейния силно бюрократичен характер безспорно биха препятствали увеличаването на дела на инвестициите в българския енергиен сектор, поради което внасянето на корекции се явява повече от желателно с оглед успешното разрастване на българския електроенергиен пазар.
Проблемите, които се явяват, касаят световните мощности за присъединяване, бюрократичната административна процедура, риска да не бъдат присъединени новите обекти въпреки наличието на напълно изрядна документация или да бъдат предоставяни точки на присъединяване на далечно място, което прави проектите стойностно нерентабилни, тенденцията преносните оператори да изискват повторно изграждане на подстанции или смяна на кабелни трасета, което оскъпява значително проектите, както и несигурност в съдебната практика.
В допълнение ще посочим, че икономически далеч по-целесъобразно се явява изграждането на фотоволтаични системи с мощност до 30 кW от страна на малките производители, в частност домакинствата, с оглед предвидените облекчения в процедурата.
Следва да бъде отбелязано също така, че през последните месеци сключените по преференциални цени договори се оказват по-нерентабилни от финансова гледна точка, отколкото тези, които бяха прекратени и пренасочени към свободния пазар. Поради това с оглед на натрупващите се свръхпечалби на 30 септември беше взето Решение на Съвета на Европейския съюз за приемане на европейска норма за свръхоблагане на енергийните фирми, която следва да влезе в сила от 1 декември тази година. С новия налог се предвижда да бъдат ограничени свръхпечалбите на производителите на енергия, като фиксираната от страна на Европейската комисия горна граница е в порядъка на 180 евро на мегаватчас.