Банково право. Застрахователно право

Банково право

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ се стреми винаги да е полезно на клиентите си при навлизането на нови банкови продукти и услуги, като предлага и съдействие при финансиране на техните нужди чрез кредит от банка.

Екипът ни консултира и извършва регистрация и лицензиране на финансови и платежни институции съгласно Закона за платежните услуги и платежни системи, както и на дружества, действащи като инвестиционни посредници.

Консултираме и съдействаме на нашите клиенти при финансиране, рефинансиране, преструктуриране на дългове, кредитиране и лизинг, прехвърляне на вземания, опрощаванe на задължения и други.

Осъществяваме и процесуално представителство пред съд и арбитраж на физически лица, компании, банки и небанкови финансови институции по спорове с предмет неизпълнение на задължения по договор за кредит, обезпечения – ипотека и залог.

Част от клиентите ни в банковия сектор са „Банка Пиреос България“ АД, която се придоби от „Юробанк България“ АД, „Юробанк България“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД и други.

От 1995 г. до сега адвокат Слави Димитров е натрупал голям опит в производства по фалит на банки в България и последващия оздравителен период на банките.

 

Застрахователно право

Осъществяваме представителство по съдебни и извънсъдебни спорове за Застраховка „Живот“, Застраховка “Трудова злополука“, Застраховка “Гражданска отговорност“ и други.

Дружеството консултира и представлява по застрахователни спорове пред съда физически лица, компании като ЗАД „Армеец“ АД и други.