Административно право и процес

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ съдейства за издаването на индивидуални административни актове от органите на държавната и местната администрация, предоставя защита на нарушени права по административен и съдебен ред, обжалване на ревизионни актове, обжалване на разнородни административни актове, в т.ч. откази за издаването на такива, на наказателни постановления и глоби.

Екипът има голям опит в провеждането на административни процедури по прилагане или изменение на подробни устройствени планове и/или кадастрални карти за недвижими имоти, провеждането на процедури по промяна предназначението на недвижимите имоти и защита срещу административни актове за изменение на действащи градоустройствени планове, кадастрални карти и специализирани карти, както и в съдебното обжалване.

Съдружниците имат натрупан опит в административните производства, включително и пред Върховен административен съд.