Иванка Танкова

ИВАНКА ТАНКОВА

Адвокат

Съдружник

Адвокат Иванка Танкова се присъединява към Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ през 2018 г., а през 2020 г. става съдружник. Има натрупан двегодишен опит в предходната си работа в архитектурно дружество „Иво Петров Архитекти“. Специализирала е във вещно право, недвижими имоти, ЗУТ и кадастър.


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
 • Вещно право
 • Делба
 • Вещноправни спорове и защита при оспорване на актове за собственост
 • Преглед и анализ на документи за съответствие със законовите изисквания
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти
 • Строително право и инвестиционно проектиране
 • Производства и защита по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър
 • Изготвяне на договори за строителство и проектиране;
 • Оценка на инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти
 • Административно право и процес
 • Оспорване на актове на държавни и общински органи, Направление Архитектура и Градоустройство (НАГ) към Столична община и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) във връзка с инвестиционни проекти в областта на строителството и градоустройството
 • Обжалване на административни актове и наказателни постановления
 • Договорно право
 • Търговско право и търговски сделки
 • Семейно право
 • Наследствено право
 • Процесуално представителство и Арбитраж.