Енергетика

Адвокатско дружество “Димитров и партньори” има задълбочена експертиза в областта на енергетиката, енергийните ресурси и енергийни проекти.

Екипът ни е участвал в административни процедури за излизане на свободния електроенергиен пазар, изготвяне на договори по доставка и закупуване на електроенергия, природен газ, изграждане и присъединяване на нови енергийни обекти. Особено безценен е придобитият опит в реализацията на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и при изготвянето на алтернативни схеми на проектното финансиране.

Дружеството е консултирало консорциума между ŠKODA JS a.s. и EGP Invest, spot. s r.o., както и сключване на договор с „Еско Инженеринг“ АД, изготвяло е документация за участие в обществена поръчка с възложител Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, финансирана от ЕБВР, с предмет: „Третиране на влажни твърди отпадъци“. Адвокатско дружество “Димитров и партньори”  е било консултант по сделка между CEZ JSC, Прага, и „ЕВРОМЕТАЛ“ ООД с предмет покупко-продажба на циркулационни помпи за ядрен реактор. Осъществявало е процесуално представителство по дела, свързани с АЕЦ Козлодуй, както и в процедури и спорове с Комисията за енергийно и водно регулиране, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Топлофикация София" ЕАД и други.

Членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на Първа Атомна електроцентрала Козлодуй са били представлявани от адвокат Слави Димитров.